Regulamin zakupów w internetowym sklepie rowerowym sklep.eurobike.pl
 
1.      Postanowienia ogólne.
1.1   Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.eurobike.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Piotr Pawlak „EURO BIKE  PRODUCTS” z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 498,498 A, 61 – 324 Poznań, NIP 7830032056, REGON  630179304, działające na podstawie wpisu nr W05960/93/S do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej.
1.2   Dane do kontaktu ze Sklepem:
a.       Telefon kontaktowy: tel. (61) 8 705 107
b.       Adres poczty elektronicznej: info@eurobike.pl
c.       Adres korespondencyjny: „EURO – BIKE – PRODUCTS” Piotr Pawlak, ul. Ostrowska 498,498 A, 61 – 324 Poznań.
1.3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku i zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 j.t.) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 827 z późn. zm.) jest dostępny za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią nieodpłatnie przed zawarciem umowy.
1.4. Słownik.
a.       Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
b.      Konsument -  Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 
2.      Zasady przyjmowania i realizacji zamówień.
2.1.  Sklep jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2.2. Towar oferowany w Sklepie jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i wprowadzany na polski rynek zgodnie przepisami prawa.
2.3. Klient może dokonać zamówienia towarów ze Sklepu poprzez rejestrację indywidualnego konta Klienta Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.4.Do dokonywania zakupów w Sklepie poprzez indywidualne konto Klienta niezbędne jest wypełnienie zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu formularza rejestracji, w tym podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej, a także stworzenie zabezpieczającego konto Klienta hasła.
2.5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest po zalogowaniu się do swego konta:
a. wybrać zamawiane towary poprzez dodanie ich do koszyka zakupów oraz oznaczyć ilość wybranych towarów,
b.   wybrać sposób dostawy towarów spośród wskazanych przez Sklep,
c. wskazać adres dostawy oraz dane do faktury VAT jeśli ma zostać ona przesłana wraz z towarem,
d. wybrać sposób płatności za towar spośród wskazanych przez Sklep,
e. złożyć oświadczenie o przyjęciu postanowień niniejszego Regulaminu.
2.6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e – mail zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia opisanego w opisanej wyżej wiadomości e – mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem i Klientem.   
2.7. Do dokonywania zakupów w Sklepie poprzez zamówienie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienie dla swej skuteczności powinno zawierać dane, o których mowa w punkcie 2.3. Regulaminu.
2.8. W odpowiedzi na zamówienie e - mail Klienta Sklep określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę, zobowiązując Klienta do potwierdzenia zamówienia w wyznaczonym przez Sklep terminie. Z chwilą otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o przyjęciu zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Oświadczenie Klienta o przyjęciu zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu postanowień niniejszego Regulaminu.
2.9. Sklep zawiadomi Klienta o niemożności zrealizowania zamówienia w drodze wiadomości e – mail najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania zamówienia.
2.10. W przypadku częściowej niemożności zrealizowania zamówienia Sklep powiadomi Klienta w drodze wiadomości e – mail najpóźniej w terminie 7 dni o stanie zamówienia, natomiast Klient w terminie 7 dni od otrzymania takiego powiadomienia zawiadomi Sklep w drodze wiadomości e – mail o decyzji w sprawie dalszej realizacji poprzez:
a. realizację częściową – zakup dostępnych towarów i zwrot wpłaty wniesionej na poczet ceny towarów niedostępnych,
b. anulowaniu całości zamówienia.
2.11. Jeśli w przypadku niemożności lub częściowej niemożności realizacji zamówienia Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi wniesione należności zgodnie z procedurą opisaną w Dziale 10 Regulaminu.
2.12. Powyższe postanowienia nie wykluczają rozwiązania kwestii realizacji zamówienia w sposób indywidualny, w drodze odrębnych ustaleń poczynionych przez Sklep z Klientem.
 
3. Nieprawidłowości i zmiany w dokonanych zamówieniach.
3.1. Wyjaśnienie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonaniem transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10.00 do 18.00.
3.2. Przed dokonaniem wysyłki towaru objętego zamówieniem, Klient ma praw anulować zamówienie lub dokonać w nim modyfikacji, kontaktując się ze sklepem w drodze korespondencji elektronicznej od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10.00 do 18.00.
 
4. Ceny towarów.
4.1. Ceny towarów prezentowane na stronach internetowych Sklepu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4.2. Ceny towarów prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie zawierają kosztów dostawy ani ewentualnych kosztów opłat celnych.
4.3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian cen, przeprowadzania wyprzedaży oraz akcji promocyjnych na podstawie odrębnych regulaminów. Klient zobowiązany jest do zapłaty cen towarów obowiązujących w chwili dokonywania zamówienia, choćby ceny uległy zmianie przed dokonaniem zapłaty za zamówiony towar lub przed realizacją dostawy.
4.4. Promocje na zakup towarów nie ulegają łączeniu, chyba że regulamin promocji wyraźnie dopuszcza taką możliwość. 

5.  Płatności za towar i dostawę towarów.
5.1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
a.    płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu
„EURO BIKE PRODUCTS” Piotr Pawlak
ul. Ostrowska 498,498A
61 – 324 Poznań
Alior Bank SA 13 2490 0005 0000 4600 6111 7370
c.     płatności elektroniczne – za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. poprzez kanały płatności (szybki przelew). Lista banków: Bank Millennium, PEKAO S.A., Banki Spółdzielcze, BGŻ BNP Paribas Polska, Credit Agricole, Bank Pocztowy, GetIn Online, mBank, Nest Bank, Noble Bank, Alior Bank, Citi Handlowy, Idea Bank, Inteligo, PKO BP, Plus Bank, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski, BPS, Santander, SkyCash, T-Mobile Usługi Bankowe, Toyota Bank, Volkswagen Bank.
Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro S.A. (PayPro) – podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
5.2.    Płatności za zamówiony towar dokonać należy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
5.3.    Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT – według wyboru Klienta) dostarczone zostaną Klientowi wraz z zakupionym towarem lub drogą elektroniczną nie później niż 7 dni od daty zakupu.

6.        Dostawa towarów.
6.1.   Dostawa towarów realizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej:
a.       za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – przesyłką pocztową lub pobraniową
b.      za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL – przesyłką kurierską lub pobraniową,
c.       poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym  „EURO – BIKE – PRODUCTS”
·         przy ul. Starołęckiej 18 w Poznaniu
·         przy ul. Ostrowskiej 498, 498A w Poznaniu
6.2.   Koszty dostawy w jej poszczególnych wariantach podane są do wiadomości Klienta każdorazowo przy zamówieniu poszczególnych towarów, przez co wybór sposobu dostawy stanowi jednocześnie o zgodzie Klienta na zapłatę związanych z tym kosztów.
6.3.   Przy zamówieniu więcej niż jednego towaru koszty przesyłki nie są zliczane, ale mogą ulec zmianie według taryfikatora przewoźnika, z uwagi na wagę i rozmiar łącznej przesyłki, jednakże nie będą one niższe niż koszt najwyższej z cen dostawy spośród zamówionych towarów. 
6.4.   Czas kompletowania zamówienia rozpoczyna się w przypadku
a.     płatności pobraniowej – od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 2.6 lub 2.68 Regulaminu,
b.    płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Sklepu.
Przygotowanie towarów do wysyłki odbywa się jedynie w dni robocze, to jest z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10.00 do 18.00.  
6.5.   Dostawa towarów, po ich skompletowaniu, nastąpić powinna w terminie od dwóch do pięciu dni roboczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.6.   Zamówienia towarów o zróżnicowanym terminie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.
6.7.   Zakupiony w e-sklepie rower jest rozmontowany i wysyłany w kartonie, nie jest przez to gotowy do jazdy. Zaleca się udanie do profesjonalnego serwisu w celu prawidłowego złożenia. W innym przypadku, odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem roweru ponosi kupujący.

7.      Reklamacje.
7.1.          Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta jeśli zakupiony produkt posiada wadę fizyczną (niezgodność produktu z umową) lub wadę prawną. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie do dwóch lat od daty wydania towaru.
7.2.          Sklep w terminie 14 dni kalendarzowych powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania ustosunkowując się do treści złożonej reklamacji.
7.3.           Dla skuteczności wystąpienia z reklamacją Klient powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i z opisem reklamacji.
7.4.            W przypadku, gdy towar został:
a.       dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej -  reklamację (towar, dowód zakupu, opis reklamacji) przesłać należy na adres korespondencyjny Sklepu.
Rekomendujemy przy tym przesyłkę pocztową listem lub paczką ekonomiczną.
b.       odebrany w punkcie odbioru - reklamację (towar, dowód zakupu, opis reklamacji) należy składać w tymże punkcie lub według procedury opisanej w punkcie a. niniejszego postanowienia Regulaminu.
7.5.            Sklep niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta. Nie wyklucza to  prawa Klienta do wystąpienia o obniżenie ceny lub odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli niemożliwą okaże się wymiana towaru, usunięcie wady lub obniżenie ceny towaru, Sklep dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta należności z uwzględnieniem obwiązujących przepisów prawa oraz zasad zwrotów należności na rzecz Klienta ustalonych niniejszym Regulaminem.
7.6.           Klienci nabywający towary w celach związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący konsumentami) mają prawo wystąpienia z reklamacją stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu za wady fizyczne towarów w tym przypadku ogranicza się do kwoty zapłaconej Sklepowi za podlegający reklamacji towar.
 
8.      Gwarancje.
8.1.           Sprzedawane przez Sklep towary mogą posiadać gwarancje udzielone przez producenta lub dystrybutora, przy czym uprawnienia z tytułu gwarancji wykonywać należy zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym. Sklep udzieli bliższych informacji dotyczących gwarancji na interesujące Klienta towary.   
8.2.         Jeżeli towar objęty gwarancją producenta lub dystrybutora ma wady, Klient może:
a.       skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji i wówczas Sklep jest jedynie pośrednikiem przekazującym reklamację. Według własnego wyboru Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sklepu.
b.       skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z rękojmi na zasadach opisanych w dziale 7.
 
9.      Prawo odstąpienia od umowy.
9.1.           Konsument ma możliwość odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego w Sklepie towaru w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia związanych z tym kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 9.7. Regulaminu,
9.2.           Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania przez Konsumenta (doręczenia lub odbioru osobistego) zrealizowanego zamówienia.
9.3.           Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 827 z późn. zm.) w odniesieniu do umów:
a.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
9.4.           Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga złożenia oświadczenia na piśmie. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
9.5.           Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym  chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu. W takim przypadku Sklep zwróci Konsumentowi należność zgodnie z postanowieniami Działu 10. niniejszego Regulaminu.
9.6.            Konsument, który odstąpił od umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Sklepowi towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy:
a.       w punkcie odbioru towaru – podczas odbioru przesyłki,
b.       po odebraniu przesyłki – w punkcie odbioru lub za pośrednictwem doręczyciela w terminie wskazanym powyżej. Wówczas towar objęty oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu lub zwrócić w punkcie odbioru. 
9.7.           Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 
10. Zwrot należności na rzecz Klienta.
10.1.       Sklep zwraca należności wpłacone przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących do dokonania takiego zwrotu, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 827 z późn. zm.).
10.2.       W przypadku dokonania przez Klienta płatności:
a.       kartą płatniczą lub przelewem zwrot należności następuje odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła zapłata na rzecz Sklepu, 
b.       przelewem tradycyjnym, przy odbiorze i innych sposobów płatności uniemożliwiających operację zwrotną, Sklep ustali z Klientem rachunek właściwy do dokonania zwrotu należności zgodnie z dyspozycją Klienta.
10.3.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności jeśli było ono następstwem błędnego wskazania przez Klienta danych do dokonania takiego zwrotu (w szczególności numeru rachunku, nazwiska i adresu).
 
11. Dane osobowe.
11.1.     Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów.
11.2.    Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
11.3.     Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
11.4.     Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 
12. Postanowienia końcowe.
12.1.       Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12.2.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
12.3.        Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w Dziale 9 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z zawartymi tamże postanowieniami.
12.4.         Ceny podane w Sklepie nie są cenami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych „EURO – BIKE – PRODUCTS” Piotr Pawlak i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych. Asortyment Sklepu i sklepów stacjonarnych nie jest tożsamy.
12.5.         W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
12.6.         Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
12.7.         Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
12.8.         Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część jego postanowień.
12.9.         Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


Załącznik - Formularz odstąpienia od umowy.

Załącznik - Protokół zwrotu i reklamacji.