Regulamin sklepu internetowego eurobike.pl

§ 1. Definicje.

 1. SKLEP INTERNETOWY EUROBIKE.PL – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.eurobike.pl/sklep/.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym Eurobike.pl umożliwiający utworzenie konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym Eurobike.pl umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. FORMULARZ ZWROTU – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym Eurobike.pl dla zarejestrowanych Klientów, umożliwiający dokonanie zwrotu zamówionego towaru/odstąpienia od umowy.
 6. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eurobike.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Przez Konsumenta rozumie się także Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, czyli Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eurobike.pl umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.
 8. KONTO KLIENTA – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym Eurobike.pl.
 9. NEWSLETTER – usługa elektroniczna, umożliwiająca Usługobiorcom cykliczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji dotyczących w szczególności nowości, promocji, dostępnych towarów w Sklepie Internetowym Eurobike.pl.
 10. PRODUKT, TOWAR – towar sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eurobike.pl.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Eurobike.pl.
 12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – przedsiębiorstwo Euro Bike Products Piotr Pawlak, z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 498, 498 A, 61 – 324 Poznań, NIP 7830032056, REGON 630179304, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@eurobike.pl, telefon: +48695855004.
 13. SKLEP STACJONARNY – sklep stacjonarny Euro Bike Products Piotr Pawlak, z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 498, 498 A, 61 – 324 Poznań.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eurobike.pl.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eurobike.pl.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym Eurobike.pl.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym Eurobike.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 5. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego Eurobike.pl jest sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego i akcesoriów, w tym przede wszystkim sprzętu i akcesoriów do uprawiania sportów rowerowych.
 6. Sprzedawca informuje, że jest oficjalnym przedstawicielem marki SR SUNTOUR na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego Eurobike.pl określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 8. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Eurobike.pl 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.eurobike.pl/sklep/.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku sporu ze Sprzedawcą Konsument ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wystąpienia o mediację, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej +48 800 007 707.

§ 3. Rejestracja.

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym Eurobike.pl jest dobrowolna i bezpłatna, przy czym rejestracja i założenie konta nie są warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej sklepu, przy czym Klient zobowiązany jest użyć do rejestracji danych zgodnych z prawdą.
 3. Pomyślne przeprowadzenie rejestracji wymaga wprowadzenia do formularza następujących danych: imię nazwisko, aktywny adres poczty elektronicznej, hasło oraz powtórzenie hasła.
 4. Klient przy rejestracji ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej newslettera Sprzedawcy z informacjami o akcjach promocyjnych oraz nowościach w Sklepie Internetowym Eurobike.pl.
 5. Podanie i zatwierdzenie podanych przez Klienta danych zostaje zarejestrowane i utworzone konto Klienta. Wskazanym jest aktualizowanie danych przez Klienta, a w przypadku zmiany danych w trakcie realizacji zamówienia Klient powinien dodatkowo powiadomić o zaistniałej sytuacji Sklep Internetowy Eurobike.pl.

§ 4. Procedura składania zamówień.

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Eurobike.pl mogą być składane 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Eurobike.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, stanowi złożenie zamówienia przez Klienta.
 3. Klient może dokonać zamówienia poprzez utworzone w drodze rejestracji konta albo bez uprzedniej rejestracji poprzez formularz i podanie w nim danych niezbędnych do realizacji.
 4. Dla uzyskania faktury VAT Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia życzenia uzyskania faktury oraz podania numeru NIP oraz nazwy/firmy przedsiębiorstwa.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje wybrane towary do koszyka. Dodanie towaru do koszyka nie powoduje rezerwacji tego towaru. Towary mogę być dodawane i usuwane z koszyka, który każdorazowo automatycznie przelicza wartość tworzonego przez Klienta zamówienia.
 6. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy oraz przewidywany termin dostawy przedstawione są na poziomie koszyka.
 7. W celu finalizacji zamówienia Klient dodaje do koszyka wybrane towary, wybiera w formularzu zamówienia sposób dostawy zamówienia, a także formę płatności, a następnie potwierdza zamiar zamówienia i płatności.
 8. Prawidłowo złożone zamówienie Sprzedawca potwierdza poprzez podany przez Klienta aktywny adres poczty elektronicznej. Nadanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres mailowy Klienta stanowi o zawarciu umowy sprzedaży.
 9. Realizacja zamówień rozpoczyna się nie później niż w kolejny dzień roboczy po dniu złożenia zamówienia. Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już wysłane.
 10. Za dzień wykonania umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Eurobike.pl uznaje się dzień odbioru przesyłki przez Klienta bądź odbioru towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedającego w przypadku wyboru takiego sposobu dostawy przez Klienta.

§ 5. Sposoby płatności.

 1. Sklep Internetowy Eurobike.pl oferuje następujące opcje dokonania płatności za złożone zamówienia:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy: Euro Bike Products Piotr Pawlak, ul. Ostrowska 498,498A, 61 – 324 Poznań, Alior Bank SA 13 2490 0005 0000 4600 6111 7370
  2. płatność za pobraniem – u kuriera – gotówką lub poprzez BLIK
  3. przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24: szybkim przelewem, poprzez BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Polcard. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru zamówienia odbieranego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
  5. płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. Euro Bike Products Piotr Pawlak oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.
 3. Zaniechanie zapłaty przy wykorzystaniu systemu płatności przelewy24 lub przelewem tradycyjnym w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje anulowanie tego zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 6. Dostawa.

 1. Dostawa zamówienia dokonywana jest na adres podany przez Klienta jako właściwy w zamówieniu, przy czym Klient może zdecydować o skierowaniu dostawy na wskazany przez niego adres inny niż adres rozliczeniowy Klienta.
 2. Dla każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny albo fakturę VAT, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na poziomie składania zamówienia.
 3. Sklep Internetowy Eurobike.pl realizuje dostawy poprzez firmę kurierską DHL albo InPost Paczkomat ® 24/7, zgodnie z regulaminami obowiązującymi tychże przewoźników.
 4. W Klient może także odebrać zamówienie w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w Poznaniu, przy ul. Ostrowskiej 498, 498A w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 18.00 w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania potwierdzenia o oczekiwaniu zamówienia na odbiór.
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, wówczas najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od zawarcia umowy zawiadomi o tym Kupującego.
 6. Uzasadnionym jest by Klient będący Konsumentem dokonał sprawdzenia stanu przesyłki i towaru w momencie dostawy i o ewentualnych uszkodzeniach i innych nieprawidłowościach niezwłocznie powiadomił Sprzedawcę.
 7. Kupujący będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki powstałych w transporcie należy spisać protokół szkody (w obecności kuriera)i skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Niepodjęcie przesyłki bądź nieodebranie jej w sklepie stacjonarnym w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę i zwróceniem kosztów zakupu na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni od anulowania zamówienia.

§ 7. Procedury reklamacyjne.

 1. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w Rozdziale 5 a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie, w momencie zakupu, spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 4. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem sześciu lat, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 5. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 6. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
  1. zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. zgodna z umową pozostaje w szczególności jego przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował,
  3. nadaje się do wykorzystywania w celach w jakich zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć albo przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób lub publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o zawarciu umowy;
  5. został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  6. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 7. Publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent traktować należy tak samo jak zapewnienia Sprzedawcy. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności wyłącznie w sytuacji gdy udowodni, że zapewnień tych nie znał lub, oceniając rozsądnie, nie mógł znać bądź wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta, a także gdy treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 8. Niezgodność towaru z umową zachodzi w przypadku nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie, lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta towar na swój koszt.
 13. Sprzedawca wykonuje naprawę lub dokonuje wymiany towaru bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, bez zbędnej zwłoki począwszy od otrzymania prawidłowo dokonanego zgłoszenia od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. Powyższe oceniać należy uwzględniając specyfikę towaru i cel w jakim został przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta nabyty. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą towaru, w tym przede wszystkim koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, przewozy towaru, zakupu niezbędnych materiałów i robocizny.
 14. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 15. W przypadku niezgodności towaru z Umową Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może skorzystać z prawa do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, kiedy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta,
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o obniżeniu ceny.
 18. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na następujący adres reklamacyjny: Euro Bike Products Piotr Pawlak, ul. Ostrowska 498, 498 A, 61 – 324 Poznań. Natomiast w celu skorzystania z bezpłatnej przesyłki za pomocą kuriera należy skontaktować się ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 poprzez adres poczty elektronicznej Sprzedającego info@eurobike.pl lub numerem telefonu +48695855004.
 22. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków pieniężnych w związku z obniżeniem ceny bądź odstąpieniem od umowy w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta.
 23. Dla usprawnienia procedur reklamacyjnych uzasadnionym jest by Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta przekazał Sprzedawcy pisemną informację o tym, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz informację o numerze rachunku bankowego właściwego do zwrotu środków pieniężnych. W tym celu Sprzedawca zachęca do skorzystania z formularza reklamacyjnego.
 24. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 25. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wyłączona w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta.
 26. W razie dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 27. W razie zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
 28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 29. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

§ 8. Gwarancja.

 1. Gwarancją producenta objęte są sprzedawane przez Sklep Internetowy Eurobike.pl towary posiadające oryginalną kartę gwarancyjną producenta.
 2. Producent – gwarant udziela gwarancji na towar na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w tejże karcie oraz na wskazany tamże okres.
 3. Gwarancja producenta nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży.

§ 9. Odstąpienie od umowy – procedura zwrotów.

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. jeżeli wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta dodatkowych kosztów.
  2. Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.
  3. opisanej w art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Oświadczenie i odstąpienie od umowy następuje poprzez stosowne oświadczenie złożone czternaście dni od dnia doręczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przedmiotu umowy.
 3. Termin zwrotu produktów podlegających sprzedaży w szczególnych warunkach, o których Sprzedawca poinformował Kupującego, przed dokonaniem zamówienia np. w ramach przekazania dochodu ze sprzedaży na cele charytatywne wynosi czternaście dni.
 4. Do zachowania tego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy:
  1. wysłanie oświadczenia przed jego upływem: drogą elektroniczną na adres: info@eurobike.pl bądź też listownie na adres Euro Bike Products Piotr Pawlak, ul. Ostrowska 498, 498 A, 61 – 324 Poznań, przy czym oświadczenie może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu lub w innej formie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i musi zawierać informację o numerze rachunku bankowego Klienta właściwego do zwrotu kosztów zakupu,
  2. w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta posiadających zarejestrowane konto klienta Sklepu Internetowego Eurobike.pl – skorzystanie w panelu tego konta z formularza elektronicznego odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) w zakładce zamówienia, którego odstąpienie od umowy dotyczy.
 5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłając na adres poczty elektronicznej odstępującego odpowiednią informację wskazując towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  6. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt, lub produkty niezwłocznie, nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może dokonać zwrotu towaru w Sklepie Stacjonarnym Sprzedającego w dniach i godzinach jego funkcjonowania.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem dla następujących sytuacji:
  1. w przypadku wybrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  2. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w ust. 14.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 15. Sprzedawca może wydłużyć ustawowy termin zwrotu towarów, o czym zawiadomi Klientów zamieszczając odpowiednią informację w zakładce dotyczącej procedur zwrotów.

§ 10. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Poprzez Sklep Internetowy Eurobike.pl Usługodawca świadczy następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. utworzenie i administrowanie Kontem Klienta,
  2. newsletter,
  3. formularz umożliwiający dokonanie zamówienia bez rejestracji,
  4. formularz zapytania o dostępność produktu,
  5. formularz zapytania o produkt.
 2. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer, smartfon, tablet z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa w aktualnie wspieranej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 3. Umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na utworzeniu i administrowaniu kontem Klienta oraz newsletter zawarte są a czas na nieoznaczony.
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eurobike.pl albo pisemnie na adres Euro Bike Products Piotr Pawlak, ul. Ostrowska 498,498 A, 61 – 324 Poznań.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie siedmiu dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie za porozumieniem stron.
 7. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na udostępnieniu możliwości dokonywania zamówień przez formularz bez rejestracji, zapytania o produkt oraz zapytania o dostępność produktu zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu odpowiednio w chwili złożenia zamówienia lub rezygnacji ze złożenia zamówienia, a także po złożeniu lub rezygnacji ze złożenia zapytania o dostępność towaru.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eurobike.pl można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@eurobike.pl, albo pisemnie na adres Euro Bike Products Piotr Pawlak, ul. Ostrowska 498,498 A, 61 – 324 Poznań. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Eurobike.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego Eurobike.pl poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Eurobike.pl niezamówionej informacji handlowej.

§ 11. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego Eurobike.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne w celu założenia konta, korzystania z usług elektronicznych, zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Eurobike.pl zamieszczone są w zakładce Polityka prywatności na stronie internetowej sklepu.

§ 12. Postanowienia końcowe.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego Eurobike.pl.
 2. Regulamin niniejszy może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; istotne zmiany sposobu działania Sklepu Internetowego Eurobike.pl – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 6. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym Eurobike.pl oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie usług przez Klienta adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 7. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie, może usunąć swoje konto.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 10. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego Eurobike.pl:
  1. telefon: +48 695 855 004
  2. e – mail: info@eurobike.pl
  3. adres pocztowy: Euro Bike Products Piotr Pawlak, ul. Ostrowska 498, 498 A, 61 – 324 Poznań
  4. rachunek bankowy: Alior Bank SA 13 2490 0005 0000 4600 6111 7370
 11. Nazwa Sklepu Internetowego Eurobike.pl, adres, pod którym jest dostępny: www.eurobike.pl/sklep/ oraz wszystkie znajdujące się w nim materiały są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają prawnej ochronie. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez wyraźnej zgody właściciela Sklepu Internetowego Eurobike.pl jest zabronione.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2023 roku.
Facebook
Instagram